Gmina Szerzyny
IPmap Portal 2.8.0
inspe-projekt.pl
Pobieranie danych .....
Ortofotomapa 2015
Zagospodarowanie przestrzenne
Studium
MPZP Szerzyny
MPZP Czermna
MPZP Ołpiny
MPZP Swoszowa
MPZP Żurowa
Ewidencja
Działki
Budynki
Kompozycja BDOT10K
Teren leśny lub zadrzewiony
Tereny zabudowy
Role i nieużytki
Wody powierzchniowe
Kompleksy mieszkaniowe
Kompleksy oświatowe
Kompleksy przemysłowe
Kompleksy sakralne
Kompleksy sportowe
Rzeki, strumienie
Drogi
Ruch pieszy, rowerowy
Linie napowietrzne
Obiekty komunikacyjne
Obiekty przyrodnicze
Układ WGS84 :
Układ 2000 :